Gochirama Tekkai

Bo-staff Taijutsu user from Iwa

Description:
Bio:

Gochirama Tekkai

Disposable Heroes Joshua